Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

Đồng trưởng ban    
PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng   Viện Công nghệ thông tin
TS. Khổng Trung Thắng   Trường Đại học Nha Trang
Thành viên    
PGS. TS. Phạm Quốc Hùng   Trường Đại học Nha Trang
TS. Phạm Thị Thu Thúy   Trường Đại học Nha Trang
TS. Nguyễn Thu Anh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Như Sơn   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Bùi Thu Lâm   Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU)