Trang chủ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Các tiểu ban của hội thảo VNICT 2023 (@ XXVI):

  1. Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin (CSDL & HTTT)
  2. Khai phá dữ liệu và học máy (KPDL & HM)
  3. Công nghệ mạng, điều khiển, tự động hóa (CNM, ĐK & TĐH)
  4. Nhận dạng, đa phương tiện và mô phỏng (ND, ĐPT & MP)
  5. Công nghệ phần mềm và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CNPM & XLNN)
  6. An toàn thông tin (ATTT)