Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban    
TS. Ngô Hải Anh   Viện Công nghệ thông tin
Thành viên    
ThS. Bùi Chí Thành   Trường Đại học Nha Trang
ThS. Trần Thị Thanh Vân   Trường Đại học Nha Trang
ThS. Hoàng Thị Thu Hằng   Tạp chí An toàn thông tin